Dnes je středa 12.12.2018 a svátek má Simona.

Řád školní družiny

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 Školní družina pracuje v pěti odděleních. Učembny školní družiny se střídají zpravidla vždy na začátku školního roku a přizpůsobují se dle organizace výuky a jejího konce pro žáky 1. - 3. ročníku.     

Provozní doba :   6:30 – 7:40 hodin

                             11:40 – 16:00 hodin

Přihlášení žáků

Do školní družiny se provádí písemně na příslušných formulářích, které jsou k dispozici v kanceláři školy. Odhlásit žáka mohou rodiče osobně nebo opět písemnou formou .

Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných závažných důvodů. Toto rozhodnutí musí být předem konzultováno se zákonnými zástupci žáka.

Platby

Za pobyt žáka ve školní družině je stanovena částka 50,-Kč za jeden měsíc, celkem tedy 500,-Kč za školní rok. Platba probíhá jednorázově po předchozím písemném upozornění zákonným zástupcům.

V případě odhlášení žáka ze závažných důvodů, popř. vyloučení žáka ze školní družiny bude adekvátní část poplatku vrácena.

Podmínky docházky

Jelikož prostory oddělení školní družiny se nacházejí v budovách školy, přecházejí žáci do družiny po chodbách školy, kde vykonávají dozor pověření učitelé. Podmínky odchodu žáka jsou s rodiči písemně dohodnuty v přihlášce do ŠD.

Zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví

Na začátku školního roku jsou všichni žáci seznámeni s  řádem školy a jsou seznámeni třídními učiteli s dodržováním bezpečnostních pravidel v celém areálu školy tedy i ve školní družině.

Pitný režim  

Zajišťuje školní jídelna. Čaj / nebo jiný nápoj/  je dětem k dispozici ve školní družině na vyhrazených místech.               

Užívání dalších prostor areálu školy

K pobytu venku je využíváno školní hřiště nebo hřiště mateřské školy, také je možo využít prvky ekologického hřiště, zejména učebnu v přírodě, lanové centrum a pískové plochy. Za nepříznivého počasí lze využít školní halu nebo tělocvičnu.  

Vyzvednutí žáka  ze školní družiny

Pokud  do ukončení provozu ve školní jídelně nebude dítě rodiči vyzvednuto, zkusí se vychovatelka  telefonicky spojit se zákonným zástupcem, nebo jiným blízkým příbuzným dítěte. V krajním případě odvede žáka k jeho příbuzným.

Dočasné umístění žáka

Ve školní družině je možné, pokud žák čeká na další odpolední výuku nebo kroužek a dovolí to kapacita daného oddělení.

Pravidla styku s rodiči

Rodiče se mohou osobně informovat o chování svých dětí  při „pohovorech s rodiči“ , které škola pravidelně organizuje. V případě vzniklých problémů je možný pohovor s vychovatelkou nebo vedením školy po předchozí telefonické domluvě.

Spojení oddělení -  pravidelně v 15,00 hodin. V případě naléhavých situací / chřipková epidemie, závažné poruchy a pod. / mohou být  oddělení sloučena, ale počet žáků nesmí  být větší než 25.


 

Projednáno na pedagogické poradě dne 31. 8. 2017

Platnost od 1. 9. 2017

                                                                                                             

 

Mgr. David Neuvald, ředitel

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 777 73 66 22

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!