Dnes je čtvrtek 21.03.2019 a svátek má Radek.

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Bolatice

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Úvodní ustanovení         

 Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb./školský zákon/. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou  107/2008 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, nařízení Evropského parlamentu a rady /ES/ č. 852/2004, o hygieně potravin.

 

 1. Práva a povinnost žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

  Žáci docházející do školní jídelny, dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

   

 2. Práva zákonných zástupců žáků

   

  Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.

   

 3. Povinnosti zákonných zástupců žáků

   

  Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

   

  Přihlášky ke stravování

   

  Dítě přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávnici na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, kterou žáci obdrží při zahájení nebo v průběhu školního roku v kanceláři Základní školy.

  Zákonní zástupci nezletilých žáků svým podpisem na přihlášce ke stravování stvrzují, že byli prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny.

  Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií věku:

  I. kategorie 3-6 let, II. kategorie 7-10 let, III. kategorie 11-14 let, IV. kategorie 15 a více let.

  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

   

  Odhlašování a přihlašování obědů

   

  Od 1. 9. 2017 je zavedeno objednávání stravy přes internetovou aplikaci do 10:00 hodin /www.zsbolatice.cz/ předešlého dne s možností výběru jídla/mimo cizích strávníků do nosičů/. Oběd č. 2 se nevaří, pokud jej má přihlášeno méně než třicet strávníků. Jakoukoli změnu stravování/ ukončení docházky nebo rozpis stravovacích dnů/ je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

  Nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné obědy odhlásit /§4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb./. Pokud tak neučiní, bude mu vystaven doklad na zaplacení doplatku 28,- Kč za každý neodhlášený oběd za uplynulý měsíc.

  Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci, dovolené, účasti na školeních a školních výletech.

 4.  

  Placení stravného

   

  Stravné lze platit bankovním převodem, trvalým příkazem nebo inkasem ze sporožirového účtu.

  Číslo bankovního účtu pro platby stravného převodem je:35-1847209349/0800.

  Číslo bankovního účtu pro platby stravného inkasem spořitelny je :100227181/0800.

  Při platbách stravného je nutné věnovat pozornost variabilnímu symbolu strávníka a doporučuje se uvést i jeho jméno do poznámky platby.

  Při výjimečných platbách v hotovosti obdrží strávník po ukončení měsíce doklad k zaplacení, který

  musí zaplatit v kanceláři školy do 5 dnů od obdržení dokladu.

  V případě neuhrazení stravného je strávník na tuto skutečnost upozorněn upomínkou, následně je pak vyřazen ze stravování, dokud nedoplatek neuhradí.

   

  Cena stravného se řídí rozpětím finančních normativů dle vyhlášky č. 107/2008 Sb.,

   

  Žáci                         7 – 10 let                   24,- Kč                               dietní strava        27,- Kč

  Žáci                       11 – 14 let                    25,- Kč                                                         28,- Kč

  Žáci                       15 let a více                  26,- Kč                                                         29,- Kč

  Zaměstnanci                                              28,- Kč                                                        33,- Kč

  Cizí strávníci                                               62,- Kč                           s  dovozem           74,- Kč

   

  Děti MŠ 7 – 10 let /odklad školní docházky/

  Přesnídávka                                                    8,- Kč

  Oběd                                                            18,- Kč                                dietní strava     21,- Kč

  Svačina                                                           8,- Kč

   

  Děti MŠ do 6 let

  Přesnídávka                                                      8,- Kč

  Oběd                                                              17,- Kč                              dietní strava    20,- Kč

  Svačina                                                             8,- Kč   

   

  Provoz a výdej stravy Mateřské školy

 

Výdej stravy:                    08:30-09:00 hodin – výdej dopolední přesnídávky

                                       11:30-12:30 hodin – výdej obědů

                                        14:00-14:30 hodin – výdej odpolední svačiny

 

Vývoz stravy:                    11:00-11:15 hodin – Borová a oddělení č. 3

 

Transport stravy zabezpečuj externí firma v termoportech, které jsou denně označeny štítkem s počtem porcí a druhem pokrmu. Pracovnice výdeje na Borové a oddělení č. 3 před výdejem stravy měří vpichovým teploměrem teplotu stravy, záznamy jsou denně uloženy ke kontrole vedoucí školní jídelny nebo kontrolou Hygienické stanice.

Výdej stravy zajišťují pracovnice výdeje na každém oddělení, které jsou pravidelně proškolovány z hygienických předpisů. Před zahájením výdeje stravy kontroluje pracovnice hodnotu a kvalitu pokrmu, při zjištění nedostatku ihned volá do kuchyně školní jídelny.

 

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti, žáky, zaměstnance a další osoby. Poskytujeme pro děti a zaměstnance dietní stravování pod vedením nutriční terapeutky.

 

Výdej stravy:                             10:30-11:00 hodin – výdej cizím strávníkům do jídlonosičů

    11:00-11:30 hodin – výdej cizím strávníkům v jídelně ZŠ

    11:30-14:00 hodin – výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ

 

 • Strávníci se řadí u výdejního okna, před vydáním pokrmu vloží do čtecího zařízení čip, který slouží k evidenci výdeje a rozlišení druhu jídla. Strávník je povinen tento čip nosit ke stravování, v případě ztráty zakoupit nový v kanceláři školy. Pokud čip zapomene, pracovnice výdeje dopíše jeho jméno do výdejního terminálu a oběd je mu vydán.

 • Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

 • Dohled v jídelně provádějí zaměstnanci školy dle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu. Strávníci nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel s výjimkou ovoce, balených tyčinek a hotových mléčných výrobků. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za tyto potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny, týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.

 • Strávník si může přidat veškeré přílohy a zeleninové nabídky salátů. Denně je zajištěn pitný režim s možnosti neomezené konzumace dle vlastní spotřeby/bylinkový nápoj, čaj, džus, mléko aj./.

 • Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada. Z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny.

 • Dojde-li k opaření, uklouznutí nebo jinému úrazu, nahlásí dohled událost vedoucí školní jídelny a společně zajistí první pomoc.

 • Jídelní lístek je k dispozici ve vývěskách školní jídelny, rovněž je k dispozici na webové adrese www.zsbolatice.cz. Jídelní lístek je sestavován vždy dva týdny předem vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

 • Vedoucí školní jídelny si vyhrazuje právo na úpravu jídelníčku v závislosti na dodávce potravin, neočekávaných událostí, apod.

   

  Hygiena provozu

   

  Hygiena provozu ve školní jídelně probíhá za dodržování veškerých hygienických předpisů dle stanoveného sanitačního řádu. Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí se školním stravováním.

  Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Zaměstnanci musí dodržovat technologické postupy při přípravě a výdeji pokrmů, zamezit křížení prostor a kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů. Během vaření je teplota pokrmů průběžně kontrolována. Před každým výdejem stravy je teplota opět změřena, čímž je zabráněno poklesu pod stanovenou hodnotu. Při plnění stravy do termoportů se teplota zaznamenává na štítek, který je připevněn na víko, aby si přebírající kompetentní osoba / pracovnice výdeje stravy/ mohla teplotu jídla změřit a porovnat, zda odpovídá napsaným údajům. Při zjištění nedostatků musí přebírající osoba okamžitě informovat vedoucí školní jídelny a ta učiní nápravné opatření. Za pozdější nedostatky školní jídelna neručí.

   

   

   

   

   

   

  Provoz školní kuchyně

   

  Školní jídelna poskytuje služby na adrese: Školní 540/9, 747 23 Bolatice

  Pracovní doba provozních zaměstnanců a kuchařek: 06:30 – 15:00

  Získání informací týkajících se stravování a provozu jídelny slouží kontakty: 777 736 625

                                                                                    e-mail: ballarinovazdenka@seznam.cz

  Za provoz školní jídelny odpovídá vedoucí školní paní Zdeňka Ballarinová.

   

   

  Závěrečná ustanovení

   

 • Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní jídelny Zdeňka Ballarinová

 • Ruší se předchozí znění směrnice

 • Směrnice nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2017

 

 

Provozní řád zpracovala: Ballarinová, vedoucí ŠJ

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 777 73 66 22

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!