Dnes je pondělí 13.07.2020 a svátek má Markéta.

Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci a opatření MŠMT bude zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Zápis bude probíhat pouze administrativní formou ve správním řízení a uskuteční se 12. května 2020.

 

Podle § 34a odst. 1 školského zákona je pro děti, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let, předškolní vzdělávání povinné.

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (výjimkou jsou děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 

Jak postupovat:

 

1) Stáhněte si žádost k přijetí ZDEvytiskněte a vyplňte veškeré údaje, včetně podpisu. Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, můžete si ji vyzvednout v kanceláři ZŠ (7:00 - 11:00).

2) K zápisu dále potřebujete potvrzení o očkování. Vyřídit jej můžete jedním z těchto způsobů:

a) oslovte svého dětského lékaře a požádejte jej o potvrzení o očkování, které Vám zašle emailem

b) sepište čestné prohlášení (vzor ZDE) a přiložte kopii očkovacího průkazu

3) Dle kritérií (viz níže) jsou do MŠ přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v naší obci. Pokud zde žijete, ale nemáte v obci trvalý pobyt, je potřeba o této skutečnosti doložit čestné prohlášení (vzor ZDE).

4) Vyplněné a podepsané formuláře nám doručte jedním z těchto způsobů:

a) naskenujte a pošlete e-mailem na: ms@zsbolatice.cz

b) osobně doručte do poštovní schránky školy (vchod z ulice Slunečná - nerezová schránka)

c) poštou na adresu - Školní 540/9, 747 23 Bolatice

d) do datové schránky školy - mz8mbqx

5) Po doručení a zaregistrování vaší žádosti obdržíte emailem nebo SMS zprávou registrační číslo vaší žádosti.

 

Oznámení rozhodnutí

Podle § 183 školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, a to na přístupném místě v mateřské škole (vchodové dveře, webové stránky MŠ). 

Seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15ti dnů, předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 5. června 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno v písemné podobě.

 

Případné dotazy k zápisu Vám zodpoví vedoucí učitelka MŠ Věra Návratová, a to telefonicky na čísle 777 736 623 nebo prostřednictvím emailu: ms@zsbolatice.cz.

----

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci

5

Trvalý pobyt mimo obec

1

Věk dítěte

(při rovnosti bodů se upřednostňuje starší dítě)

5 let (k 31. 12. 2020)

3

4 roky (k 31. 12. 2020)

2

3 roky (k 31. 12. 2020)

1

----

Před nástupem do MŠ

Co by mělo zvládat dítě před nástupem do školky? Jak jej na vstup do MŠ připravit? Sepsali jsme pro Vás 10 rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do MŠ. Přečíst si je můžete zde.

----

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Tato povinnost se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona :

  • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.


Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • po dobu 4 souvislých hodin denně,
  • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání.

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto:

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy."


Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte - je vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne pro jiný způsob povinného předškolního vzdělávání,     je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději do konce května.


Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.


Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 6.-9. tř. 777 73 66 22, 1.-5. tř 778 050 081

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!