Dnes je středa 21.08.2019 a svátek má Johana.

Zápis dětí do MŠ

Zápis nových dětí do mateřské školy Bolatice i Borová pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v úterý 7. května 2019 od 12.15 do 16.00 hod. v MŠ Bolatice v žabičkové třídě (žlutá budova, 1. patro).

K zápisu doneste rodný list dítěte.

Děti, které byly u zápisu v loňském roce, nemusí donést nové potvrzení pediatra (loňské zstává v platnosti).

----

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Podle § 34a odst. 1 školského zákona je od 1. září 2017 pro děti, které do 31. srpna 2018 dovrší pěti let, předškolní vzdělávání povinné.

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Dokumenty potřebné k zápisu (Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Potvrzení pediatra) si můžete vytisknout (viz odkaz níže) nebo je obdržíte u zápisu.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci

5

Trvalý pobyt mimo obec

1

Věk dítěte

(při rovnosti bodů se upřednostňuje starší dítě)

5 let (k 31. 12. 2019)

3

4 roky (k 31. 12. 2019)

2

3 roky (k 31. 12. 2019)

1

----

Formuláře k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí dítěte do MŠ - k vytištění zde

 

Potvrzení pediatra - k vytištění zde

----

Před nástupem do MŠ

Co by mělo zvládat dítě před nástupem do školky? Jak jej na vstup do MŠ připravit? Sepsali jsme pro Vás 10 rad, které usnadní Vám i Vašemu dítěti nástup do MŠ. Přečíst si je můžete zde.

----

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Tato povinnost se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona :

  • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.


Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • po dobu 4 souvislých hodin denně,
  • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání.

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto:

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy."


Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte - je vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne pro jiný způsob povinného předškolního vzdělávání,     je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději do konce května.


Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.


Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

----

Základní škola a Mateřská škola
BOLATICE, příspěvková organizace

Školní 540/9
747 23 Bolatice

Tel.: 553 655 252
Mobil: 777 73 66 22

esf | EU | MŠMT | OP
made by VIP Design.cz | FunkčníEshopy.cz ©2011 | Powered by VIPS!