Provozní řád školní jídelny

 

 • žáci přicházejí do jídelny šatnou, kde si odloží své tašky a svršky

 • při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování

 • jídlo je vydáváno strávníkovi pouze na základě stravovacího čipu, kterým si přes čtečku u okýnka výdeje potvrdí vybraný oběd

 • výběr jídla, případně odhlášení obědů se provádí výhradně přes internetové stránky ZŠ

 • stravovací čip obdrží strávník na začátku školního roku zdarma a je platný po celou dobu školní docházky

 • v případě ztráty platí strávník 50,- Kč v kanceláři školy, kde je mu vydán nový čip

 • jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě, v případě, že žák nesní ovoce nebo moučník a odnáší si jej z prostoru jídelny, dodržuje zásady slušného chování a hygieny!

 • použité nádobí si žáci odnášejí k určenému okénku, kde odkládají rovněž příbor do určené nádoby

 • pedagogický dozor sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stravování, odnášení stravy a použitého nádobí, dbá nad bezpečností stravujících žáků, dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, jídlo) učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků

 • Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem do 10.00 hod. na internetových stránkách ZŠ včetně výběru jídla, za neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada. V době výletu a lyžařského výcviku se stravu odhlásí hromadně třídní učitel/ka.

 

 • v případě nemoci je možnost si vyzvednout oběd první den do jídlonosiče, další dny platí dle § 395/91 Sb. částku se mzdovou a věcnou režii, tj. +41,- Kč, povoluje se po domluvě s vedoucí jídelny. /mimo infekční onemocnění v rodině – karanténa /

 • s platnosti od 1. 1. 2016 jsme poskytovatelem dietního stravování s konzultantem odborné nutriční terapeutky

 

Výdej stravy – obědy ZŠ od 11:30 - 14:00 hod, cizí stravování 11:00 - 11:30 hodin.

 

Sazba stravného žáci           strávníci 7-10 let            31,-Kč

                                                 strávníci 11-14 let         32,- Kč

                                                 strávníci 15 a více         33- Kč

 

Sazba stravného HČ             zaměstnanec ZŠ             36,- Kč

                                                 cizí strávníci                   86,- Kč

 

Váha syrového masa pro žáky 1. - 4. tř. je 70g, pro 5. - 9. tř. 80g a dospělí je 100g, drůbež 160 g, 180 g, 200 g

 

Dotazy a připomínky ke skladbě jídelníčku a zařazení nových receptur do skladby stravy žákům včetně dietního stravování zodpoví vedoucí školní jídelny, která rovněž zodpovídá za kvalitu a skladbu jídelníčku.

 

Upozornění – v době nemoci má strávník nárok na odebrání oběda pouze v první den nemoci do jídlonosiče – oběd mu bude předán kuchařkou v našich nádobách na tácku (vyhláška 137/2004 Sb.)

 

Poskytování informací – dle zákona č. 106/1999 Sb. informace poskytuje ředitel školy, kontakty na www.zsbolatice.cz. V kanceláři školy je k nahlédnutí Výroční zpráva denně v době od 7:00 - 14:00 hodin.

 

Jídelníčky jsou aktualizovány na internetových stránkách (https://www.zsbolatice.cz) Do prostoru kuchyně je vstup rodičům a cizím osobám přísně zakázán!

 

 

Provozní řád zpracovala: Ballarinová, vedoucí ŠJ………………………………........