Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Bolatice

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Úvodní ustanovení         

 

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb./školský zákon/. Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou  107/2005 o školním stravování, vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby, vyhláškou 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, nařízení Evropského parlamentu a rady /ES/ č. 852/2004, o hygieně potravin.

 

A.      Práva a povinnost žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

 

Děti MŠ dodržují pravidla kulturního stolování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a během stravo-

vání jsou pod neustálým dohledem pedagoga.

Děti ZŠ docházející do školní jídelny, dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

B.      Práva zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.

C.      Povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

 

Přihlášky ke stravování

Dítě přihlašuje ke stravování jeho zákonný zástupce. Ke stravování se přijímají strávnici na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky, kterou žáci ZŠ obdrží při zahájení nebo v průběhu školního roku v kanceláři Základní školy a děti MŠ při nástupu do školky.

Zákonní zástupci nezletilých žáků svým podpisem na přihlášce ke stravování stvrzují, že byli prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny.

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, jsou děti a žáci zařazováni do cenových kategorií věku:

ZŠ -  III. kategorie 11-14 let, IV. kategorie 15 a více let.

MŠ – I. Kategorie 3-6 let, II. Kategorie 7-10 let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Za školní rok je považováno období od 1. září do 31. srpna následujícího roku.

Odhlašování a přihlašování stravy dětí MŠ

Odhlašování dětí se provádí u učitelek ve třídách do 10. hodin předešlého dne. V první den nemoci má rodič nárok na vyzvednutí stravy do jídlonosiče, na další dny je nutné obědy odhlásit /vyhlášky č.107/2005 Sb/ Pokud tak neučiní, bude mu vystaven doklad na zaplacení doplatku 41,- Kč za každý neodhlášený oběd za uplynulý měsíc.

 

Odhlašování a přihlašování obědů dětí ZŠ

Od 1. 9. 2017 je zavedeno objednávání stravy přes internetovou aplikaci do 10:00 hodin /www.zsbolatice.cz/ předešlého dne s možností výběru jídla/mimo cizích strávníků do nosičů/. Oběd č. 2 se nevaří, pokud jej má přihlášeno méně než třicet strávníků. Jakoukoli změnu stravování/ ukončení docházky nebo rozpis stravovacích dnů/ je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Nárok na dotované jídlo přísluší jen ve dnech školního vzdělávání. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, na další dny je nutné obědy odhlásit /§4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb./. Pokud tak neučiní, bude mu vystaven doklad na zaplacení doplatku 41,- Kč za každý neodhlášený oběd za uplynulý měsíc.

Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci, dovolené, účasti na školeních a školních výletech.

Placení stravného

Stravné lze platit bankovním převodem nebo trvalým příkazem na náš účet.

Číslo bankovního účtu pro platby stravného převodem je:35-1847209349/0800.

Číslo bankovního účtu pro platby stravného inkasem spořitelny je :100227181/0800.

Při platbách stravného je nutné věnovat pozornost variabilnímu symbolu strávníka a doporučuje se uvést i jeho jméno do poznámky platby.

Při výjimečných platbách v hotovosti obdrží strávník po ukončení měsíce doklad k zaplacení, který

musí zaplatit v kanceláři školy do 5 dnů od obdržení dokladu.

V případě neuhrazení stravného je strávník na tuto skutečnost upozorněn upomínkou, následně je pak vyřazen ze stravování, dokud nedoplatek neuhradí.

Cena stravného se řídí rozpětím finančních normativů dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,úprava vyhl. č 272/2021 z 1.9.2021

 

Žáci                         7 – 10 let                           31,- Kč                  dietní strava                           34,- Kč

Žáci                     11 – 14 let                             32,- Kč                                                                 35,- Kč

Žáci                     15 let a více                          33,- Kč                                                                 36,- Kč

Zaměstnanci                                                     36,- Kč                                                                41,- Kč

Cizí strávníci                                                     86,- Kč                  dovoz                                    100,- Kč

 

Děti MŠ               7 – 10 let /odklad školní docházky/

 

Přesnídávka                                                    10,- Kč

Oběd                                                               23,- Kč                      dietní strava                      24,- Kč

Svačina                                                           10,- Kč

 

Děti MŠ                               do 6 let

 

Přesnídávka                                                    10,- Kč

Oběd                                                                22,- Kč                     dietní strava                      24,- Kč

Svačina                                                            10,- Kč   

 

Měsíční trvalý příkaz pro MŠ činí 900,- Kč, pro ZŠ 700,- Kč, zaměstnanci 400,- Kč, CS 1900,- Kč, s dovozem 2200,- /s dovozem/

 

Provoz a výdej stravy Mateřské školy

 

Výdej stravy:                    08:30-09:00 hodin – výdej dopolední přesnídávky

                                         11:30-12:30 hodin – výdej obědů

                                         14:00-14:30 hodin – výdej odpolední svačiny

 

Vývoz stravy:                    11:00-11:15 hodin – Borová a oddělení č. 3

 

Transport stravy zabezpečuje externí firma v termoportech, které jsou denně označeny štítkem s počtem porcí a druhem pokrmu. Pracovnice výdeje na Borové a oddělení č. 3 před výdejem stravy měří vpichovým teploměrem teplotu stravy, záznamy jsou denně uloženy ke kontrole vedoucí školní jídelny nebo kontrolou Hygienické stanice.

Výdej stravy zajišťují pracovnice výdeje na každém oddělení, které jsou pravidelně proškolovány z hygienických předpisů. Před zahájením výdeje stravy kontroluje pracovnice hodnotu a kvalitu pokrmu, při zjištění nedostatku ihned volá do kuchyně školní jídelny.

Jídelníček pro děti MŠ je vystavený na nástěnce v jednotlivých odděleních nebo na internetových stránkách jídelny.

Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dle předpisů pro školní stravování. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku, technologie přípravy pokrmů a spotřební koš. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, luštěnin a dalších potravin v rámci spotřebního koše, který se měsíčně vyhodnocuje. Přinášení vlastní stravy do MŠ není dovoleno, pouze v případě specifických/zdravotních/potřeb  dítěte a za předem domluvených podmínek s vedoucí učitelkou a vedoucí školní jídelny.

Děti mají zajištěn od ranních hodin nástupu do MŠ  pitný režim a nabídku ovoce a zeleninku.

 

Provoz a vnitřní režim školní jídelny ZŠ 

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti, žáky, zaměstnance a další osoby. Poskytujeme pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího lékaře s omezením podle dietního režimu dietní stravování pod vedením nutriční terapeutky.

 

Výdej stravy:                 10:30-11:00 hodin – výdej cizím strávníkům do jídlonosičů

                                      11:00-11:30 hodin – výdej cizím strávníkům v jídelně ZŠ

                                      11:30-14:00 hodin – výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ

 

·         Strávníci se řadí u výdejního okna, před vydáním pokrmu vloží do čtecího zařízení čip, který slouží k evidenci výdeje a rozlišení druhu jídla. Strávník je povinen tento čip nosit ke stravování, v případě ztráty zakoupit nový v kanceláři školy. Pokud čip zapomene, pracovnice výdeje dopíše jeho jméno do výdejního terminálu a oběd je mu vydán.

·         Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

·         Dohled v jídelně provádějí zaměstnanci školy dle rozvrhu, který je vyvěšen v jídelně. Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

·         Jídlo a nápoje se konzumují u stolu. Strávníci nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel s výjimkou ovoce, balených tyčinek a hotových mléčných výrobků. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za tyto potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny, týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.

·         Strávník si může přidat veškeré přílohy a zeleninové nabídky salátů. Denně je zajištěn pitný režim s možnosti neomezené konzumace dle vlastní spotřeby/bylinkový nápoj, čaj, džus, mléko aj./.

·         Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada. Z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny.

·         Dojde-li k opaření, uklouznutí nebo jinému úrazu, nahlásí dohled událost vedoucí školní jídelny a společně zajistí první pomoc.

·         Jídelní lístek je k dispozici ve vývěskách školní jídelny, rovněž je k dispozici na webové adrese www.zsbolatice.cz. Jídelní lístek je sestavován vždy dva týdny předem vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

·         Vedoucí školní jídelny si vyhrazuje právo na úpravu jídelníčku v závislosti na dodávce potravin, neočekávaných událostí, apod.

 

Hygiena provozu

Hygiena provozu ve školní jídelně probíhá za dodržování veškerých hygienických předpisů dle stanoveného sanitačního řádu. Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkazy a podrobují se pravidelným preventivním prohlídkám u smluvního lékaře. Jsou průběžně seznamováni s veškerými předpisy, které souvisí se školním stravováním.

Hlavní důraz je kladen na čistotu pracovních ploch, strojního vybavení, nástrojů potřebných k přípravě a výdeji pokrmů a veškerého nádobí. Zaměstnanci musí dodržovat technologické postupy při přípravě a výdeji pokrmů, zamezit křížení prostor a kontaminaci tepelně zpracovaných pokrmů. Během vaření je teplota pokrmů průběžně kontrolována. Před každým výdejem stravy je teplota opět změřena, čímž je zabráněno poklesu pod stanovenou hodnotu. Při plnění stravy do termoportů se teplota zaznamenává na štítek, který je připevněn na víko, aby si přebírající kompetentní osoba / pracovnice výdeje stravy/ mohla teplotu jídla změřit a porovnat, zda odpovídá napsaným údajům. Při zjištění nedostatků musí přebírající osoba okamžitě informovat vedoucí školní jídelny a ta učiní nápravné opatření. Za pozdější nedostatky školní jídelna neručí. 

 

 

Provoz školní kuchyně

Školní jídelna poskytuje služby na adrese: Školní 540/9, 747 23 Bolatice

Pracovní doba provozních zaměstnanců a kuchařek: 06:30 – 15:00

Získání informací týkajících se stravování a provozu jídelny slouží kontakty: 777 736 625

                                                                                        e-mail: jidelna@zsbolatice.cz

Za provoz školní jídelny odpovídá vedoucí školní paní Zdeňka Ballarinová.

 

Závěrečná ustanovení

 

·         Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní jídelny Drahomíra Kurková

·         Ruší se předchozí znění směrnice

·         Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.2. 2019