Školní řád Mateřské školy Bolatice

Obsah

A - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

B - Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

C - Provoz a vnitřní režim mateřské školy (Omlouvání nepřítomnosti dítěte, předávání a vyzvedávání dětí)

D - Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v MŠ

E - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

G - Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí a zákonných zástupců

H - Poskytování informací

I - Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

J - Povinné předškolní vzdělávání (Způsoby plnění a rozsah předškolního vzdělávání, omlouvání nepřítomnosti dítěte, individuální vzdělávání dětí)

 

A - Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání mají právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání, které zaručuje optimální rozvoj jeho schopností a jeho osobnosti,
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu vmateřské škole,
 • na respektování jeho individuality,
 • na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními vrozsahu stanoveném školským zákonem,
 • zúčastnit se všech aktivit mateřské školy v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to jeho zdravotní stav dovolí.

Všechny děti mají při vzdělávání práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

Pokud je ve třídě MŠ vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří vedoucí učitelka MŠ podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání mají povinnost:

 • dodržovat pravidla bezpečnosti, společného soužití,
 • chovat se kostatním dětem slušně, tolerovat je,
 • neničit práci druhých, respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců mateřské školy.

 

Zákonní zástupci (dále jen ZZ) dětí mají právo:

 • informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte spedagogickými pracovníky školy,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte,
 • přispívat svými nápady a náměty kobohacení školního vzdělávacího plánu,
 • předat vedoucí učitelce MŠ, či řediteli organizace veškeré stížnosti, oznámení a podněty kprojednání,
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení vzáležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • na korektní chování a jednání ze strany všech zaměstnanců školy.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni:

 • přihlásit své dítě kpovinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 • dodržovat školní řád a respektovat další vnitřní předpisy školy,
 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a stravné dle daných pravidel,
 • sledovat pokyny a oznámení na informačních nástěnkách a webových stránkách školy,
 • spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se vprůběhu vzdělávání vyskytnou,
 • na vyzvání vedení mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte,
 • zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy čisté, upravené a v dobrém zdravotním stavu
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, či zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • oznamovat důvody nepřítomnosti dítěte, zejména výskyt infekčního onemocnění,
 • vpřípadě výskytu vši dětské u svého dítěte tuto skutečnost neprodleně nahlásit třídní učitelce, aby bylo možné informovat rodiče ostatních dětí,
 • oznamovat mateřské škole veškeré změny údajů o dítěti vrozsahu stanoveném ve školském zákoně pro vedení školní matriky (bydliště, telefonní čísla, název zdravotní pojišťovny apod.).

 

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a zákonnými zástupci dětí musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 • Všichni společně se snaží vzájemně se respektovat, dodržovat pravidla slušného chování a zdvořilé komunikace.
 • Dbají o vytváření partnerských vztahů založených na důvěře a spravedlnosti.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní stav, apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

B - Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě řádného zápisu. Přesný termín zápisu stanoví ředitel organizace, koná se v období od 2. května do 16. května, a oznámen veřejnosti bývá prostřednictvím plakátů, hlášením v místním rozhlase, na webových stránkách školy      a informačních nástěnkách školy. Ředitel organizace stanoví kritéria pro přijímání dětí.

Přístup ke vzdělání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR mají také občané jiného členského státu EU. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou občany ČR ani jiného státu EU, pokud pobývají na území ČR oprávněně (doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je ZZ dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu EU, kteří na území  ČR pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 • Do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného vrejstříku škol.
 • O přijetí dítěte kpředškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel organizace ve správním řízení.
 • O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel organizace na základě písemného vyjádření pediatra, či školského poradenského zařízení.
 • Ředitel organizace může rozhodnout o přijetí dítěte na zkušební dobu tří měsíců.
 • Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou do počátku školního roku pátého roku věku.
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i vprůběhu školního roku, pokud má škola volné místo.

 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

Zákonný zástupce dítěte může ukončit docházku dítěte do mateřské školy kdykoli. Termín ukončení oznámí písemně vedoucí učitelce MŠ a vedoucí školní jídelny.

Ředitel organizace může po předchozím upozornění písemně oznámeném ZZ dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy ZZ nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • ZZ závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí vprůběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • ZZ opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání vmateřské škole nebo úplatu za stravování a nedohodne se sředitelem organizace na dalším termínu úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

C - Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Provozní doba MŠ Bolatice i MŠ Borová je od 6. 30 hodin do 16. 00 hodin. Příchod dětí je stanoven do 8. 30 hodin, ale po předchozí domluvě lze dítě přijmout i v průběhu dne.

Z bezpečnostních důvodů se budovy MŠ v 8. 30 hodin zamykají. Pro pozdější příchod, či vyzvedávání dětí je nutné použít videotelefon a ohlásit se.

Režim dne je volný, pružně se přizpůsobuje aktuálním vzdělávacím aktivitám. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají, délka odpočinku je přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Organizace dne jednotlivých tříd je vyvěšena v šatnách dětí.

Scházení a rozcházení dětí je z důvodu efektivního využití pracovní doby učitelek postupné. Děti se ráno do 7. 30 hodin a odpoledne od 15. 00 hodin scházejí v jedné třídě. Konkrétní informace jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

V případě provozních změn (absence zaměstnanců, mimořádně nízké počty dětí, akce školy apod.) se děti slučují do jedné třídy a ZZ jsou o této změně informováni před vstupem do tříd.

Pokud MŠ organizuje akce, jako jsou výlety, besídky, divadelní představení, apod. informuje o tom v dostatečném předstihu ZZ dětí písemným upozorněním na nástěnkách v šatnách, či webových stránkách školy.

Přerušení provozu nastává se souhlasem zřizovatele v měsíci srpnu. Ze závažných důvodů      a po projednání se zřizovatelem může k omezení, či přerušení provozu MŠ dojít i během roku. Informace o této změně musí být zveřejněna neprodleně.

V průběhu vzdělávacích činností není vhodný vstup ZZ do tříd, stejně tak během stravování.

Potřeby dítěte v MŠ:

 • oblečení a přezůvky do třídy,
 • oblečení a obuv na zahradu a procházky (podle aktuálního počasí),
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko).

Není vhodné, aby dítě používalo stejné oblečení na zahradu a do třídy.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Zákonní zástupci oznamují nepřítomnost dítěte neprodleně. Omlouvat lze osobně, telefonicky, či SMS zprávou (v tomto případě učitelky vždy zašlou potvrzující SMS). Všechny kontakty jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

 

Předávání a vyzvedávání dětí

Zákonní zástupci, nebo pověřená osoba jsou povinni přivádět děti až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte

Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze ZZ dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením, které schválilo vedení školy.

Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.

ZZ jsou povinni vyzvednout si své dítě do konce provozní doby. Pokud tak neučiní, učiní učitelka následující opatření:

a. pokusí se telefonicky kontaktovat ZZ,

b. informuje o situaci vedoucí učitelku MŠ,

c. pokud se nepodaří spojit se ZZ a dítě si nikdo do 1 hodiny po ukončení provozu nevyzvedne, bude o této situaci informován orgán sociálně-právního oddělení ochrany dětí (OSPOD).

 

 

D - Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v MŠ

Vzdělávání se v MŠ poskytuje za úplatu. Podmínky a výše platby školného jsou uvedeny ve vnitřní směrnici, která je vyvěšena na nástěnce v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

Odhlašování a přihlašování stravy v případě nepřítomnosti dítěte jsou ZZ povinni provádět buď osobně, nebo telefonicky den předem, nejpozději do 12. 00 hodin v dané třídě.

V případě, že dítě onemocní a není možné stravu odhlásit, mají ZZ nárok vyzvednout si stravu v daný den v době od 11. 00 hodin ve školní jídelně, nebo od 11. 45 hodin ve třídě do přinesených nosičů.

Přinášení vlastní stravy do MŠ není dovoleno, pouze v případě specifických (zdravotních) potřeb dítěte a za předem domluvených podmínek s vedoucí učitelkou a vedoucí školní jídelny.

Po celý den je dodržován pitný režim, dětem je podáván čaj, džus nebo voda.

 

 

E - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o bezpečnost dětí při vzdělávání

MŠ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj.

 Učitelky zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí od doby převzetí dítěte od ZZ nebo jím pověřené osoby až do doby jeho předání ZZ nebo jimi pověřené osobě nebo jinému pedagogovi školy.

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

Při zajišťování výletů pro děti určí vedoucí učitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.

Pedagogové během výchovně vzdělávací činnosti nesmí nechávat děti bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor jiným pedagogickým pracovníkem, nebo zaměstnancem školy.

Dojde-li k úrazu dítěte, poskytne učitelka první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření (zavoláním RLP) a neprodleně informuje ZZ dítěte. Sepíše záznam o provedených opatřeních do Ranního zdravotního filtru, nahlásí úraz vedení školy a vše zapíše do Knihy úrazu.

Vzhledem k bezpečnosti dětí i žáků základní školy je zakázáno v areálu školy (hlavně kolem Domu s pečovatelskou službou) jezdit na kole.

V celém areálu ZŠ a MŠ je zakázáno kouření a vstup se psy.

Další podmínky pro dodržování bezpečnostních pravidel jsou upraveny ve vnitřní směrnici.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Děti se v mateřské škole formou prožitkového učení, diskuze a her učí předcházet nežádoucím projevům chování a jednání. Osvojují si dovednosti důležité pro úspěšné fungování v kolektivu, učí se řešit konflikty, spolupracovat, ale také přijímat zodpovědnost za své chování. Nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem porozumět dané problematice jsou děti seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality, virtuální závislosti a jiných forem násilného chování. Škola má vypracovaný vzdělávací plán ochrany před sociálně patologickými jevy.

Případné nevhodné, deformující vztahy mezi dětmi se snaží pedagogičtí pracovníci řešit v jejich počátcích ve spolupráci se ZZ, případně pomocí školských poradenských zařízení.

 

Péče o zdraví dětí

Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ děti zdravé.

Učitelky provádí denně ranní zdravotní filtr. V případě podezření, že je dítě nemocné, mají učitelky právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí toto dítě nepřijmout.

V případě onemocnění dítěte v průběhu dne učitelka neprodleně informuje ZZ a vše zapíše do zdravotního filtru ve třídě. ZZ si v co nejkratší době dítě z MŠ vyzvednou.

V MŠ je zakázáno podávat dětem léky a potravinové doplňky donesené ZZ. Výjimku tvoří podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

 

 

G - Podmínky zacházení s majetkem MŠ ze strany dětí a zákonných zástupců

Po dobu vzdělávání dítěte v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

Škola neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti donesou do MŠ bez souhlasu učitelky. Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí (nože, meče, pistole apod.).

 

Zákonní zástupci:

 • kontrolují a zodpovídají za obsah věcí ve skříňkách dětí (zejména zda neobsahují nebezpečné předměty),
 • dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách areálu školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt, nebo se klouzat po zábradlí,
 • po převzetí dítěte neprodleně opustí areál MŠ, nebo vpřípadě, že využívají zahradu MŠ, dodržují návštěvní a provozní řád zahrady,
 • mají povinnost nahlásit případnou zjištěnou závadu na majetku MŠ učitelce nebo jinému zaměstnanci MŠ.

 

 

H - Poskytování informací

Veškeré informace týkající se provozu MŠ, denních aktivit dětí, skladbě jídelníčku, školního vzdělávacího programu apod. jsou poskytovány:

 • na nástěnkách všatnách dětí,
 • na třídních schůzkách a školních akcích,
 • na webových stránkách školy,
 • učitelkami ve třídě (při přivádění a odvádění dětí, jedná-li se o informace vyžadující větší časový prostor, dohodne učitelka se ZZ termín a čas mimo svou přímou vzdělávací činnost),
 • vedoucí učitelkou MŠ (telefonicky, nebo osobně vpředem určenou dobu),
 • vedoucí školní jídelny (telefonicky, nebo osobně v kanceláři ŠJ),
 • sekretářkou ZŠ a MŠ (telefonicky, nebo osobně vkanceláři ZŠ).

 

 

I - Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Školní řád je k dispozici na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách školy. ZZ jsou povinni svým podpisem potvrdit, že byli se školním řádem seznámeni.

Školní řád může být aktualizován, veškeré změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a musí být schváleny pedagogickou radou a ředitelem organizace.

 

 

J - Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (PV) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost PV dítěte. Dítě, pro které je PV povinné, se vzdělává v MŠ zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud ZZ nezvolí pro dítě jinou MŠ, nebo jiný způsob PV.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale, nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Předškolní vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle §35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné.

Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

 

Způsoby plnění a rozsah předškolního vzdělávání

 • Povinné PV má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, vrozsahu 4 nepřetržitých hodin denně.
 • Nejvhodnější začátek povinné doby je mezi 7:00 a 8:30 hod.
 • Povinnost PV není dána ve dnech školních prázdnin (stejně jako u ZŠ a SŠ). Jarní prázdniny se určují podle sídla MŠ, vsouladu sorganizací školního roku,

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • ZZ jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ.
 • Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují ZZ včas třídní učitelce (případně vedoucí učitelce MŠ), včetně uvedení důvodu, a žádají o uvolnění dítěte ze vzdělávání.
 • Pokud ZZ žádá o uvolnění dítěte ze vzdělávání na dobu delší než 1 měsíc, je povinen podat vedoucí učitelce MŠ, či řediteli organizace písemnou žádost.
 • Pokud není nepřítomnost dítěte předem známá (např. náhlé onemocnění), oznámí ji třídní učitelce neprodleně.
 • Omlouvat nepřítomnost dítěte lze osobně, telefonicky, případně SMS zprávou (v tomto případě učitelky zašlou potvrzující SMS).
 • Po návratu dítěte do MŠ potvrdí ZZ písemně nepřítomnost dítěte vomluvném listu suvedením důvodu absence.
 • Vedoucí učitelka MŠ, či ředitel organizace jsou oprávněni požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, vtomto případě je ZZ povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 • Třídní učitelky evidují docházku dětí, vpřípadě neomluvené absence informují vedoucí učitelku.
 • Neomluvenou absenci dítěte řeší vedoucí učitelka pohovorem se zákonnými zástupci dítěte. Při pokračující absenci informuje orgán sociálně - právní ochrany dětí.

 

Individuální vzdělávání dětí

Zákonný zástupce dítěte, pro které je PV povinné, může pro své dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude vzděláváno individuálně. Pokud bude dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je ZZ povinen tuto skutečnost oznámit vedení MŠ (kam bylo dítě přijato k PV) nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního PV nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno vedení MŠ, kam bylo dítě přijato k PV. Vzor oznámení si může ZZ vyzvednout v MŠ.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v MŠ, kam bylo dítě přijato k PV.

 

Ověřování úrovně individuálního vzdělávání

 • Vedoucí učitelka doporučí ZZ dítěte oblasti, vnichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází zRámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
 • MŠ ověřuje osvojování očekávaných výstupů vjednotlivých oblastech, případně doporučí ZZ další postup při vzdělávání.
 • Ověření znalostí provede vedoucí učitelka společně sučitelkou předškolní třídy. Pokud budou shledány nedostatky, bude dítěti doporučena pravidelná docházka do MŠ.
 • Termín pro ověření je stanoven na třetí týden vlistopadu, vpřípadě oprávněných důvodů, lze domluvit náhradní termín.
 • Pokud ZZ dítěte nezajistí účast u ověření, a to ani vnáhradním termínu, má ředitel organizace právo individuální vzdělávání ukončit.
 • Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace

Č. j.

233/2018

Vypracovala:

Věra Návratová

Schválil:

Mgr. David Neuvald

Projednáno na pedagogické poradě dne:

28. 8. 2018

Schváleno školskou radou dne:

30. 8. 2018

Školní řád nabývá účinnosti dne:

1. 9. 2018

Tímto se ruší platnost předchozího školního řádu mateřské školy

 

     Věra Návratová                                          Mgr. David Neuvald

  vedoucí učitelka MŠ                                      ředitel organizace

 

Dodatek ke Školnímu řádu, týkající se distanční formy výuky, si můžete přečíst ZDE.