Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

Vzhledem k přetrvávajícímu onemocnění COVID-19, jsme v novém školním roce povinni řídit se následujícími preventivními a protiepidemickými opatřeními MŠMT a MZd:

 • do budov MŠ je zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění,
 • před vstupem do budovy si prosím vydezinfikujte ruce,
 • při vstupu do budovy platí povinnost zakrytí dýchacích cest ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd,
 • abychom minimalizovali počet osob v budově, je vhodné, aby dítě přiváděla či vyzvedávala z MŠ jen jedna osoba,
 • děti v MŠ roušky mít nemusí, pro případ potřeby (náhlé onemocnění) nechejte dětem v šatně 1 náhradní roušku zabalenou v sáčku,
 • z hygienických důvodů prosím omezte přinášení vlastních hraček z domu do školky.

 

Do MŠ je možné přijmout jen dítě zdravé, bez viditelných příznaků nemoci (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma…).

 

Kroky MŠ v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění, včetně COVID-19

 • Jsou-li příznaky onemocnění patrné již při příchodu dítěte do MŠ a je-li přítomen zákonný zástupce, nesmí být dítě přijato.
 • Jsou-li příznaky onemocnění patrné již při příchodu dítěte do MŠ, ale zákonný zástupce není přítomen (dítě přivede sourozenec či jiná osoba), jsou zákonní zástupci neprodleně informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte. Pokud to není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
 • Jestliže se příznaky onemocnění vyskytnou v průběhu dne, zákonní zástupci jsou neprodleně informováni o nutnosti vyzvednutí dítěte v nejkratším možném čase. Do té doby je dítě s rouškou izolováno v samostatné místnosti.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického a alergického onemocnění (rýma, kašel), může být přijato do MŠ pouze prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení dětského lékaře).

 

Hygienická pravidla v MŠ:

 • při příchodu do budovy si děti důkladně umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem,
 • ve třídách bude v průběhu dne prováděna dezinfekce povrchů a předmětů dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou,
 • zajištěno bude časté a intenzivní větrání.

 

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.