Směrnice ke stanovení výše školného v MŠ

           

Směrnice je zpracována na základě § 6 vyhlášky MŠMT  č.14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav.

 

1. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte (dále jen úplata) tvoří základní částka stanovena podle § 6 odst. 2 výše zmíněné vyhlášky na jeden měsíc ve výši 250,- korun českých upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně dětem s povinnou školní docházkou, tzn. i dětem s odkladem školní docházky.

 

2. Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (§ 6 odst. 5 výše zmíněné vyhlášky). Tyto skutečnosti musí být písemně podloženy a o osvobození rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte.

          

3. V případě přerušení provozu nebo omezení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 dní v měsíci se úplata poměrně sníží (týká se hlavně školních prázdnin). O této skutečnosti jsou zákonní zástupci dítěte informováni nejméně 2 měsíce předem (pokud se nejedná o přerušení provozu ze závažných provozních důvodů).

 

4. Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne daného kalendářního měsíce převodem na běžný účet školy 1847209349/0800 v. s. 111 nebo v hotovosti (v kanceláři školy).

 

Závěrečná ustanovení

Zrušuje se předchozí znění této směrnice.

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2017.

Organizační řád byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2017.

 

V Bolaticích dne 30. 8. 2017

                                       Mgr. David Neuvald

                                              ředitel


 

Číslo účtu pro platbu školného: 1847209349/0800

V.S. 111

Částka: 250,- Kč