Projekty

                                                                  

"Pověz mi, prosím, pohádku. A jakou? Nějakou. Povídej to, co chceš, však ty si vzpomeneš."

Také v letošním školním roce se naše mateřská škola zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější, než kdy dříve, protože lavinovitě narůstá množství informací. Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají, málo jim čtou. Láska ke knize by přitom měla být rozvíjena již od útlého věku, a to pravidelným hlasitým předčítáním. Každodenní četba dětem pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, zlepšit jejich soustředěnost.

Již několik let se do projektu zapojují předškolní třídy, které si podle plánu pravidelně zvou do MŠ předčítající z řad rodičů, prarodičů či významných osobností naší obce. Další třídy tuto aktivitu podporují dle svých možností.

 

 

                                                            

"Se sokolem do života - aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" je název projektu, který vyhlásila Česká obec sokolská a je realizován pod záštitou MŠMT a podporován svazem měst a obcí ČR. Tento celoroční projekt je určen předškolním dětem, které budou pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevovat svět.

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Vede děti k týmové spolupráci a přináší jim radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Záměrem projektu není vzájemné „soupeření" dětí a vytváření stresujících situací pro méně zdatné děti.  Právě naopak - projekt je založen na respektování a rozvoji individuálních předpokladů dětí, podporuje jejich radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjí jejich samostatnost při zdokonalování pohybových dovedností.

Obsahem projektu je procvičování a zdokonalování přirozených pohybových činností jako jsou chůze, běh, skoky, lezení, házení, chytání, ale také seznámení se základy cvičení na nářadí či s náčiním.

Po celé cvičební období bude děti do světa pohybu provázet sokolík Pepík a jeho pět kamarádů. Děti dostanou cvičební deníky, do kterých si po splnění úkolů k dané činnosti vylepí samolepku. Na konci roku bude na každého, kdo všechny úkoly splní čekat diplom i odměna za vytrvalost a snahu.

Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu podpora ze strany rodičů a jejich příklad.