Deníček Žabiček

Poslední měsíc byl plný výletů

Červen na "žabičkách" odstartovala oslava Dne dětí. Nejdříve jsme shlédli filmové představení "Patie na vlnách dobrodružství" a poté následovalo zábavné sportovní dopoledne v tělocvičně ZŠ.

V tomto měsíci jsme absolvovali několik výletů. Své dopravní dovednosti a znalosti jsme si mohli ověřit na dopravním hřišti v Malých Hošticích, kde jsme zároveň mohli využít moderně vybavené dětské hřiště.

Zcela jiný charakter výletu měla procházka kolem rybníka v Dolním Benešově. Už jízda linkovým autobusem byla pro děti zážitkem, který byl pak ještě umocněn nádhernou přírodou kolem vody. U břehu jsme mohli pozorovat rybky, které nás někdy překvapily i výskokem nad hladinu. Kolem nás se rozprostíraly rostliny a
stromy všeho druhu a nad hlavou nám občas proletěli racci či divoké husy. Tento romantický výlet jsme ukončili piknikem na nedaleké louce.

Největší překvapení na nás čekalo v Ostravě s Janáčkovou filharmonií, která si připravila hudební program pro děti "Fouká - nefouká". Velice poutavým způsobem jsme se seznámili s některými dechovými a žesťovými nástroji. Mohli jsme si zazpívat, vyzkoušet si i jiné formy v hudební oblasti a na závěr jsme měli možnost na dané nástroje si zahrát.

V tomto měsíci jsme se mj. věnovali prázdninovým tématům. "Cestovali" jsme po České republice, byli jsme námořníky v rámci námořnického dne a rozloučili jsme se celoškolkovou akcí v rámci "Havajského odpoledne", ve kterém na nás čekaly různé úkoly, atrakce a bohaté občerstvení.

Mezi nezapomenutelné dny patřilo setkání s rodiči, spojené se slavnostním pasováním školáků, a tak jsme se rozloučili se školním rokem. Všem dětem a rodičům přejeme radostné a pohodové prázdniny.

     

 

Květnový výlet a oslava Den maminek

Každý rok patří začátek května oslavě Dne matek. Nebylo tomu jinak ani letos. Na tento již tradiční svátek jsme se pečlivě připravovali několik dní předem. Děti si pro maminky připravily básničky a písně, nechyběl ani test "jak znám svoji maminku", vyráběli jsme dárky a pro všechny jsme upekli perníková srdíčka. Po všech těchto přípravách jsme pozvali maminky, ale i babičky na společnou oslavu do naší třídy. Všichni měli velkou radost a o to přece jde - dělat svět krásnějším. Odměnou pro všechny pak bylo
občerstvení u kávy a napečených dobrot.

K zajímavým akcím tohoto měsíce patřil výlet do Dětského světa techniky v Ostravě, který je určen dětem ve věku od 2 do 6 let v doprovodu dospělých osob, které dětem pomáhají plnit různorodé úkoly a společně si spolu hrají. Na více než 95O m2 je postaven svět dospělých převedený do dětského měřítka. Dětským světem provázejí
postavičky profíků, které zastupují různé profese, přičemž je dbáno na nejvyšší bezpečnost a komfort návštěvníků.

Tento měsíc byl zahájen kurz plavání a nechybělo ani pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ. Teď se už všichni těšíme na poslední měsíc školního roku.

     

 

V dubnu jsme oslavili Velikonoce a chystali se na zápis do školy

K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce a zvyky s nimi spojené. I my jsme se inspirovali tímto tradičním svátkem. Děti si společně s učitelkami vyráběly mnoho pěkných výrobků s velikonoční tématikou, malovaly vajíčka, poslechly si příběh O zeleném vajíčku, zasely si jarní osení a naučily se jarní koledování. Připomněli jsme si také velikonoční tradice a zvyky.

K zajímavé  akci tohoto měsíce patřila návštěva mobilního planetária, které je jedním ze způsobů, jak obohatit poznatky vzdělání nejen v oblasti astronomie. Naše třída shlédla projekt nazvaný Život stromů, který  se zabýval hlavně přírodou.

V tomto měsíci také proběhl adaptační kurz v základní škole ukončený zápisem předškoláků do 1.třídy. Pro všechny to byl jistě nezapomenutelný den a všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo.

Měsíc duben ukončila pohádka O dvanácti měsíčkách, kterou si pro nás připravili žáci 4. tříd.

       

 

Jaro na žabičkách
Březen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce. Po zimě se všichni těšíme na sluníčko a teplé počasí. Letos tomu bylo ale jinak. Překvapilo nás velmi chladné počasí, a tak jsme si jarní atmosféru museli vytvořit uvnitř mateřské školy. Jarní dny jsme přivítali malováním a tvořením obrázků, kterými jsme zdobili nástěnky v šatně a prostory na chodbách. Děti se seznámily s novou výtvarnou technikou - s enkaustikou, která vyžadovala práci s opravdovou žehličkou. Nastupující jaro také vybízelo k vyprávění o přírodě. Děti si na vycházkách všímaly postupných změn kolem nás, hovořili jsme o návratu stěhovavých ptáků a prostor k experimentům jsme uplatnili v "barevném týdnu", kdy jsme si vyzkoušeli, jak vznikají barvy jejich jednotlivým mícháním.

V tomto období jsme měli možnost seznámit se s canisterapií, při které se využívá kontaktu se psem pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka. Terapie se psem může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, ale i motoriku. Součástí této akce byla také přednáška na téma "Pes přítel člověka", kdy se děti dozvěděly ještě spoustu zajímavostí.

Konec měsíce patřil blížícím se Velikonocím, ale o tom až příště.

     

 

Únor na žabkách
Na sklonku zimy jsme převážnou část měsíce věnovali tématu zdraví. Děti se seznamovaly s lidským tělem, povídali jsme si o tom, jak můžeme o své tělo pečovat, abychom nebyli často nemocní nebo jak předcházet úrazům ve školce či doma. Mj. jsme se naučili, která kost je v těle nejdelší, jakou funkci mají plíce, srdce, žaludek nebo mozek. Vyzkoušeli jsme si činnosti, při kterých jsme zapojili hmat, sluch, chuť, čich a zrak - naše smysly. Celé téma jsme ukončili zajímavým povídáním zdravotní sestry, která nám s plyšovým medvídkem Brumlou předala velmi zajímavé informace, které se mj. týkaly i první pomoci. Naši třídu navštívil také tatínek našeho kamaráda MuDr. Jan Žvaka, který pracuje jako anesteziolog v nemocnici. Děti si na resuscitační figuríně vyzkoušely masáž srdce, plicní ventilaci pomoci ambu-vaku a zjistili jsme, k čemu se používají EKG elektrody a pulsní oxymetr.

V závěru zimy jsme "navštívili" Arktidu a Antarktidu. Děti společně s rodiči vyhledávali z knížek různé zajímavosti a poznatky těchto neobvyklých míst na zeměkouli, které jsme si pak předávali v komunikativním kruhu v mateřské škole. A tajemství pólu ukončilo povídání o letošní zimě.

     

 

Leden patřil přípravám na školu

V lednu jsme se po Vánocích opět vrátili do mateřské školy. Děti byly plné dojmů a zážitků, které jsme si sdělovali nejenom ústně, ale také ve výtvarném vyjádření. Hned na začátku ledna jsme si připomenuli svátek Tří králů a navštívili jsme kostel, kde si děti mohly prohlédnout betlém i krásnou vánoční výzdobu celého interiéru.

V tomto měsíci jsme kladli největší důraz na předškolní vzdělávání spojené s nástupem dětí do 1. třídy. U této příležitosti proběhla třídní schůzka s rodiči s praktickou ukázkou
přímé práce s dětmi. Proběhly individuální konzultace ke školní zralosti a podrobnější informace k zápisu do 1. třídy přednesla p. učitelka ze školy.

K velmi radostným zážitkům patřil maškarní ples s klaunem Hopsalínem, který se uskutečnil po dvouleté covidové pauze v kulturním domě. Kromě originální přehlídky masek, tance a soutěží byla pro všechny připravena pestrá tombola a bohaté pohoštění. Tak za rok zase na shledanou.

     

 

Prosinec byl plný překvapení

Měsíc prosinec byl na "žabičkách" plný překvapení. Celý měsíc se děti nejvíce těšily na Vánoce, ale předcházela tomu celá řada nejrůznějších úkolů, než nastaly nejočekávanější svátky v roce. Děti zdobily třídu, nástěnky, šatnu, plnily úkoly v adventním kalendáři. Učili jsme se básničky a písně o Vánocích, poslouchali jsme koledy a zvládli jsme dramatizaci zimního příběhu O broučcích, kterou jsme zahráli na vánoční besídce všem, kteří nás přišli tento den navštívit do mateřské školy. Doma jsme  společně s rodiči zvládali úkoly v rámci projektu Putování do Betléma. Všechno těšení vyvrcholilo zacinkáním zvonečku, který nám oznámil, že dárečky už jsou pod stromečkem.

V prosinci nás také navštívil Mikuláš se svými společníky čertem a andělem a aby toho nebylo málo, tak nás všechny překvapila bohatá sněhová nadílka, kterou jsme využili k zimním radovánkám na zahradě mateřské školy. A takový byl prosinec na žabičkové třídě.

    

 

Listopad na žabičkách
Měsíc listopad se hned od počátku nesl v duchu kreativního tvoření. Ještě dozníval vliv dětmi oblíbeného "Hallowenu",  už tu byl svatý Martin a nakonec jsme se ocitli v lesní říši. Les, a vše co s ním souvisí, nám přinesl spoustu zajímavých námětů a úkolů. Doma společně s rodiči děti vyráběly z různých přírodnin zajímavé skřítky - podzimníčky, které jsme pak vystavili u vchodu do mateřské školy.

Děti se učily poznávat, pojmenovávat, ale i rozlišovat známé jehličnaté a listnaté stromy. Závěrečnou tečkou byl Den pro veverku, který mj. zahrnoval nejen povídání o oblíbeném zvířátku, ale doma si děti společně s rodiči splnili i jednoduchý domácí úkol, který zahrnoval různé zvláštnosti a informace o veverkách.

I když se obecně listopad nepočítá mezi veselé měsíce, pro nás byl úspěšný a ještě i barevný. Všechny zážitky byly nakonec umocněny čtením neznámých příběhů a pohádek, které v rámci projektu Celé Česko čte dětem přednesly dvě babičky našich dětí.

A jaký bude prosinec? Nechte se překvapit.

 

Barevný říjen

Měsíc říjen nás překvapil nečekaně teplým a slunečným počasím, které mj. vybízelo k delším procházkám a k pobytu na školní zahradě. Děti tak mohly vnímat krásu podzimní přírody na "vlastní oči". Toto období nám přineslo řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. Děti se blíže seznamovaly s přírodou kolem nás pomocí všech smyslů. Pozorovali jsme dozrávající ovoce a zeleninu na zahrádkách a plody jsme pak využili při výtvarných a pracovních činnostech.

Krásné počasí nám také umožnilo uskutečnit koloběžkové závody, které jsme ukončili malováním suchými křídami na asfalt. Naši školku po delší odmlce opět navštívilo divadlo Letadlo s veselou pohádkou se zajímavým názvem Výprava za ledními  medvědy, do které se zapojily jako herci i některé děti.

Během celého měsíce nás provázelo čtení o dvou kamarádech Žaloudkovi a Kaštánkovi. Naučili jsme se nové básně a písně o podzimu a nakonec jsme si zatančili taneček s rozpustilým větrem. 

  

 

První měsíc v naší žabičkové třídě

V září nastoupilo 25 dětí do třídy "žabiček". Sešli se zde kluci a holky z "kuřátkové", "štěňátkové" a "beruškové" třídy. První témata, kterým jsme věnovali pečlivou pozornost, byla zaměřena na nová přátelství a vzájemné poznávání. Děti se mj. seznámily s rituálem naší třídy a pravidly, která by nám měla vzájemné soužití usnadnit. Naše činnosti, vzhledem k deštivému a studenému počasí, probíhaly hlavně uvnitř mateřské školy. Společně jsme zpívali, cvičili, hráli si spolu, věnovali se výtvarným a pracovním činnostem, zaměřili jsme se na rozvoj grafomotoriky a v krátkém čase jsme nacvičili program pro jubilanty naší obce.

Vzhledem k nepříznivému počasí neproběhla tradiční zářijová akce "Malování na chodník". Na konci měsíce jsme přivítali první podzimní den a veškeré aktivity jsme nasměřovali k přicházejícímu podzimu.

Do dalšího měsíce bychom si přáli více sluníčka, ať si můžeme ještě užívat společných radovánek venku a na zahradě mateřské školy.