Whistleblowing

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 oochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva.

Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je:

Ing. Lenka Stoyková, Ph. D., e-mail: whistleblowing@zsbolatice.cz, telefon: 608 842 708.