Řád LV


ŘÁD LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU

 • Lyžařský kurz je součástí školního vyučování, proto pro něj platí školní řád v plném rozsahu jak pro pobyt tak i pro cestu tam a zpět.


 • Účast všech žáků na stanoveném denním programu je povinná.


 • Základní výcvikovou jednotkou je družstvo. Žáci jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, která nesmí bez povolení instruktora opustit. Toto platí také při výletech a ostatních přesunech.


 • Onemocnění nebo poranění hlásí každý účastník ihned svému vedoucímu. Žáci, kteří jsou omluveni zvýcviku, musí zůstat ve svém pokoji.


 • Čistotu, pořádek a osobní hygienu musí dodržovat každý účastník po celou dobu konání kurzu a ve všech prostorách.


 • Žáci se mohou scházet pouze vurčených místnostech. Vzájemné návštěvy na pokojích jsou zakázané. Bez svolení vedoucího je také zakázáno opouštět prostory hotelu.


 • Kouření, konzumace alkoholu a požívání jiných omamných látek je přísně zakázáno.


 • Každý účastník je povinen udržovat vpořádku svou lyžařskou výzbroj. Lyže se ukládají pouze na vyhrazených místech.


 • Za peníze, mobilní telefony a jiné cenné věci si každý účastník ručí sám.


 • Vzniklou škodu na zařízení hotelu je povinen uhradit ten, kdo ji způsobil. Závady na zařízení hlaste ihned po prvním příchodu do pokoje vedoucímu zájezdu. Závady které budou zjištěny po skončení kurzu, budou platit spolubydlící pokoje společně.


 • Žáci jsou povinni dodržovat denní řád, zvlášť pak dobu budíčku, denního rozkazu a večerky.


 • Svá přání a stížnosti sdělují žáci vedoucímu LV.


 • S personálem chaty jednáme zdvořile a slušně.


 • Porušení řádu LV se trestá dle stupně provinění až vyloučením z dalšího pobytu na kurzu bez nároku na vrácení zaplacených výloh. Cestu zpět z kurzu musí zajistit neprodleně zákonní zástupci vyloučeného žáka.