Školská rada

Zákon č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), §167, §168.

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na tříleté období proběhly během setkání s rodiči ve čtvrtek 18. 4. 2024. Zájemci se mohli hlásit do 16. 4. 2024. Členy školské rady se stali dva zákonní zástupci s nejvyšším počtem hlasů. V hlasování zákonných zástupců obdrželi nejvíce hlasů paní MUDr. Silvie Horváthová a paní Ing. Světlana Krettková. (výsledky zde).

Dne 15. 4. 2024 na pedagogické radě (své zástupce si volí pedagogičtí pracovníci základní školy) byly zvoleny paní Mgr. Pavla Franková a paní Mgr. Silvie Běláková.

Rada obce Bolatice svým usnesenním číslo 36/40R/2024 určilo dva členy školské rady.

Školská rada je ustanovena od 21. 5. 2024 na tříleté období (2024 - 2027) a pracuje ve složení:

Zákonní zástupci žáků:   MUDr. Silvie Horváthová (horvathova@mudrhorvathova.cz), Ing. Světlana Krettková (svetlana.krettkova@seznam.cz).

Zástupci zřizovatele:       Dva členové pro předchozí období (2024-2027) Petra Švanová (petrickap@seznam.cz), Mgr. Jan Šamárek (jansamarek@gmail.com).

Zástupci pedagogů:        Mgr. Pavla Franková (pavla.frankova@zsbolatice.cz), Mgr. Silvie Běláková (silvie.belakova@zsbolatice.cz).

 


Jednací řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bolatice:

Školská rada na svém prvním zasedání dne 27. 9. 2021 podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) schválila jednací řád.

Článek 1:
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 školského zákona.

Článek 2:
Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termín schůzí se volí s ohledem na zákonem stanovenou působnost školské rady. Jednání je neveřejné. Školská rada rozhodne o tom, kdo bude k jednání přizván.

Článek 3:
Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků, členů školské rady, zřizovatele školy a ředitele školy.

Článek 4:
Schůze školské rady svolává její předseda, popřípadě člen rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v zákonem vymezeném rozsahu.

Článek 5:
Školská rada jedná podle schváleného programu. V úvodu jednání projednává kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, je-li přizván k jednání. Dále se projednávají návrhy, podněty a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6:
Školská rada rozhoduje usnesením. Jednání školské rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Článek 7:
O jednání školské rady se pořizuje písemný zápis. Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně. Písemné vyhotovení usnesení i zápis z jednání pořizuje člen školské rady a podepisuje předseda a minimálně jeden další člen školské rady. Ostatním členům je zápis zaslán e-mailovou poštou.

Článek 8:
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Článek 10:
Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 27. 3. 2018 a tímto dnem nabývá účinnosti.