Základní informace

Charakteristika školní družiny

Školní družina má pět oddělení. Kapacita školní družiny je 125 dětí  (je předpokládáno 25 dětí v každém oddělení).

Školní družina svými prostředky a metodami, s limitovanými časovými možnostmi působení na žáka, podporuje či rozšiřuje poznatky, které žák závazně získává ve škole.

Do školní družiny jsou žáci přihlašováni zákonnými zástupci na základě dobrovolnosti.

 


 

 • Děti nastupují do školní družiny (dále jen ŠD) druhý den daného školního roku s vyplněnou přihláškou. Informace o dětech jsou důvěrné a tvoří součást třídní dokumentace. Důležitou součástí přihlášky je oznámení, jak dlouho bude dítě ve ŠD a kdo jej vyzvedne. Veškeré změny v průběhu školního roku můžete nahlásit osobně, písemně nebo telefonicky (číslo 553655252).

 • Provoz ŠD začíná ranním provozem od 6:30 do 7:45 a pokračuje od 11:40 do 16:00 hod. Oblečení a boty mají děti uloženy v šatních sříňkách.

 • Platba za provoz ŠD probíhá jednou ročně. Celková částka za školní rok činí 1.000 Kč.

 • ŠD má svůj režim a plán jednotlivých činností, které si můžete kdykoliv vypůjčit k nahlédnutí. Několikrát v roce pořádáme společné akce, o kterých Vás budeme předem informovat písemnou pozvánkou. Fotky z akcí ŠD umisťujeme průběžně na internetové stránky školy.

 • Pokud bude Vaše dítě ve ŠD déle, je vhodné abyste jej vybavili lehkou odpolední svačinkou nebo ovocem, pitný režim je zajištěn po celou dobu.

 • Je-li Vaše dítě nemocné, stačí nahlásit jeho absenci pouze třídní učitelce, tato omluvenka platí zároveň pro ŠD. Bude-li Vaše dítě ve škole a z jakýchkoli důvodů nepůjde do ŠD, je nutné sdělit tuto skutečnost písemně.

Veškerá činnost ŠD navazuje na celkové plánování školy a vychází mj. z potřeb dětí:  

  • bezpečí, pocit jistoty 
  • Potřeba Potřeba lásky a citové odezvy
  • Potřeba seberealizace, potřeba pochvaly a uznání
  • Potřeba získávat nové zkušenosti
  • Potřeba poznání


 • Přejeme Vašim dětem, aby byly radostné a šťastné a těšíme se na spolupráci s Vámi