Historie školy v Bolaticích

   HISTORIE ŠKOLY

První zmínky o škole v Bolaticích se datují k roku 1750, kdy zde byla zřízena obecná škola. Přestože Bolatice jako součást Hlučínska patřily Prusku, škola zůstala česká. 

V roce 1818 byla postavena nová škola - s doškovou střechou, ale již v roce1837 byla zbourána a postavena opět škola nová, která stojí dodnes. Ve druhé polovině 18. století je činnost školy spojena se jmény - David Kochler, Jiří Valenta, Josef Kahler, Antonín Braschke, jeho syn Jan. Bližší informace o jmenovaných se nedochovaly. Informací o bolatické škole v průběhu 19. století není mnoho. Cílem školství v tehdejší době bylo vychovat oddaného, poslušného, pracovitého, německy mluvícího člověka. Tohoto zaměření byla škola po celou dobu „pruské školy", která trvala 178 let. Roku 1897 byla v Bolaticích konečně postavena druhá škola se dvěma školními místnostmi a kapacitou 148 míst. Listina ve věži místního kostela z roku 1912 uvádí jména tehdejších učitelů: Anton Schatke, Ignac Ledva, Josef Ulitzka, Alois Hein, Arnošt Danisch, Emil Munzer, Carl Schodrock.

 4. února 1920 byla v Bolaticích obnovena česká škola. Školní budovy byly v nedobrém stavu. V obci sice byly dvě školy, ale pro deset tříd jen 5 místností. V roce 1926 byl po položen základní kámen ke stavbě školy v Henneberkách - dnešní Borové. Slavnostní otevření se konalo 1. října 1926.Učitelem byl ustanoven Metoděj Hacar. Prvními poválečnými učiteli na borovské škole byli Josef Salga a Karel Slezák. Budova sloužila jako škola do roku 1973, od tohoto roku navštěvují žáci z Borové základní školu v Bolaticích. Důvodem zrušení malotřídní školy byl malý počet narozených dětí na Borové vzhledem k požadovaným legislativním počtům. Během druhé světové války zůstala v obci jen obecná škola německá. 

První poválečný školní rok byl zahájen 3.9. 1945, vyučování v obecné škole zahájil řídící učitel Vladimír Kužílek. V roce 1953/54 vzniká nový typ školy - osmiletá střední škola. Pomocníkem školy se stalo SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy. V roce 1960 byla uzákoněna devítiletá školní docházka. Vyučovat se začalo v nově vybudované škole. Ta byla slavnostně otevřena 4. září 1960. 

S rozvojem obce a rostoucím počtem žáků se v roce 1980 přistoupilo k dalšímu rozšíření školy - stávající dvě budovy a tělocvična byly navzájem propojeny přístavbou. Posledních úprav se školní budovy dočkaly v roce 2009. V této podobě slouží dodnes.


ŘEDITELÉ ŠKOLY OD ROKU 1953

LUDVÍK ZÁTOPEK
1.9.1953 - 19.9.1968

FRANTIŠEK KUBÍN
1.9.1968 - 1.9.1969

JIŘÍ FIŠER
1.9.1969 - 1.9.1978

VILÉM NOVÁK
1.9.1978 - 28.2.1990

MGR. JOSEF LABUDA
5.3.1990 - 31.7.1993

MGR. DAGMAR TIELOVÁ
1.8.1993 - 31. 7. 2014

MGR. DAVID NEUVALD

od 1. 8. 2014 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Budova mateřské školy se nacházela v centru obce. První zápis v kronice o existenci MŠ je z roku 1945. Zápis do kroniky provedla E. Klézová, která byla zřejmě řídící učitelkou - ředitelkou tohoto zařízení. Podmínky popisuje jako velmi nedobré, žádné vybavení, žádné hračky, vlhké místnosti, stísněné prostory. MŠ byla dvoutřídní, zapsaných dětí bylo 70. Provoz byl pouze dopolední.

     Časem byla MŠ vybavena díky darům skromným nábytkem a hračkami. Od začátku fungování MŠ se rodiče scházeli ve snaze co nejvíce pomáhat, a tak bylo založeno Rodičovské sdružení. Velice často docházelo k výměně ředitelek, učitelek i správních pracovnic z důvodu mateřské dovolené, stěhování, přeložení na jiné místo. V květnu roku 1955 byl zahájen celodenní provoz, o který byl ze strany pracujících maminek velký zájem. Pro nedostatek místa však byly přijímány pouze děti starší čtyř let.

     V roce 1966 byl provoz rozšířen o oddělení, které bylo umístěno v zámku. MŠ tedy byla trojtřídní a toto uspořádání fungovalo až do roku 1966, kdy bylo oddělení na zámku zrušeno. Nedostatečné a nevyhovující prostory donutily představitele obce k rozhodnému kroku a v roce 1972 byly zahájeny přípravné práce k výstavbě nové MŠ v obci.V té době uzavírá n.p. JUTA patronátní smlouvu s MŠ, podílí se aktivně na různých opravách. 1.září 1975 byl slavnostně zahájen provoz v nové MŠ. Je zapsáno 60 dětí.

     Pro velký zájem rodičů o umístění svých dětí do MŠ bylo rozhodnuto o přístavbě další budovy, která byla otevřena v roce 1978.V tomtéž roce se MŠ stala závodní MŠ n.p. JUTA. V provozu byla čtyři oddělení. Ani to však nestačilo, a tak bylo zřízeno páté oddělení v sousední budově družiny základní školy. Přibylo aktivit, začal fungovat dětský sbor, který úspěšně reprezentoval obec v různých soutěžích. Pořádají se akademie pro veřejnost, pro zaměstnance Juty děti připravují programy při příležitostech různých svátků. Dne 24. 6. 1985 byl proveden výkop k základům výstavby sauny v MŠ, na které se podílel závod Juta, místní národní výbor a Jednotné zemědělské družstvo Budovatel. Saunování dětí bylo slavnostně zahájeno 5.9. 1986. V tomto roce přecházejí provozní zaměstnanci pod odbor školství, dosud byli zaměstnanci n.p. Juta. Zároveň je zrušeno páté oddělení.

     V roce 1992/93 začíná MŠ pracovat s projektem „Zdravá škola". Současně se rozšířila nabídka akcí pro děti ve spolupráci s Klubem rodičů - jóga, burzy oblečení, loučení s létem, májová veselice, pochod za pokladem, maškarní rej, Mikuláš, Vánoce aj. V roce 1994/95 se stává součástí MŠ Bolatice - elokovaným pracovištěm- MŠ Borová. V pěti odděleních je zapsáno 101 zapsané dítě. Od 1. července roku 2001 je MŠ součástí právního subjektu Základní škola Bolatice, okr. Opava (nyní Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace).