Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis nových dětí do mateřské školy Bolatice i Borová pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2024 v době od 12.15 do 16.00 hodin v MŠ Bolatice v žabičkové třídě (žlutá budova, 1. patro).

Podle §34a odst. 1 školského zákona je pro děti, které dovrší do 31. 8. 2024 pěti let, předškolní vzdělávání povinné.

Podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví může být k předškolnímu vzdělávání přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (výjimkou jsou děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

 

K zápisu budete potřebovat:

 • žádost o přijetí (dostanete na místě nebo si ji můžete vytisknout ZDE a již dopředu vyplnit),
 • potvrzení pediatra (můžete si jej dopředu vytisknout ZDE a zanést pediatrovi k vyplnění nebo jej dostanete na místě a následně jej vyplněné doručíte do MŠ do 17. května 2024 (v době od 8.00 – 15.00 hodin), pokud jste byli u zápisu v loňském roce, nemusíte potvrzení pediatra vyřizovat znovu (loňské zůstává v platnosti),
 • rodný list dítěte (nebo jeho kopii).

 

Oznámení rozhodnutí

Podle § 183 školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, a to na přístupném místě v mateřské škole (vchodové dveře, webové stránky MŠ). 

Seznam bude zveřejněn po dobu nejméně 15ti dnů, předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 24. května 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno v písemné podobě. Vyzvednout si jej můžete v mateřské škole dne 29. května 2024 v době od 13.00 – 16.00 hodin.

 

Případné dotazy k zápisu Vám zodpoví vedoucí učitelka MŠ Věra Návratová, a to telefonicky na čísle 777 736 623 nebo prostřednictvím emailu: ms@zsbolatice.cz.

 

Kritéria k přijetí do MŠ

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci

  5

Trvalý pobyt mimo obec

  1

Věk dítěte

(při rovnosti bodů se upřednostňuje starší dítě)

5 let (k 31. 12. 2024)

  3

4 roky (k 31. 12. 2024)

  2

3 roky (k 31. 12. 2024)

  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Tato povinnost se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona :

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • po dobu 4 souvislých hodin denně,
 • začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

 

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání.

Novela školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto:

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy."

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • individuální vzdělávání dítěte - je vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

 

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne pro jiný způsob povinného předškolního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději do konce května.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.