Kdo kompostuje, nezlobí

Projekt je zaměřen na oblast životního prostředí environmentální výchovu. Ve škole třídíme papír a plasty - tento systém je úspěšně zaveden již několik let. Cílem projektu je zaměřit se také na třídění a kompostování bioodpadu. Všem žákům školy bude umožněno využít speciálních košů na bioodpady, které budou umístěny na chodbách školy. Žáci 6. a 7. ročníků budou blíže seznámeni s procesem a podmínkami kompostování. Jejich úkolem bude také na třídění bioodpadů ve škole dohlížet, vynášet koše do kompostéru apod..

Návrh ověření dosažení cílů - správné vyplnění pracovních listů /vypracují zapojené skupiny žáků 6. a7. tříd/, dlouhodobé třídění bioodpadu ověřené množstvím nasbíraného bioodpadu, který je umisťován na kompost.

Projekt bude realizován ve školním roce 2011/2012.

Vedoucí projektu: Mgr Kamila Dominiková

Škola začíná třídit bioodpad.

      Naše škola se zapojila do projektu „Kdo kompostuje, nezlobí". Projekt je zapojen do programu na podporu aktivit v oblasti sportu, využití volného času a kultury, který vyhlásila obec Bolatice v roce 2011.

      Cílem projektu je zvýšit informovanost žáků o ekologickém nakládání s bioodpady, podpořit sběr bioodpadu do příslušných sběrných nádob ( sběrové koše, kompostér)  a  sledovat přeměnu biodpadu na kompost. Toto téma dětem nabízí možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu a přispějí svým dílem ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech.

      Prací na informačních tabulích a pracovních listech získali žáci  6.ročníku  velmi  kvalitní  teoretické znalosti týkající se biodpadu, jeho zpracování a kompostování. Vypracované tabule jsou rozmístěny po celé škole a tím nabízejí možnost informovat o této problematice veřejnost.

     Pro praktické dovednosti a návyky žáků v třídění bioopadu jsou na chodbách rozmístěny sběrné koše na biodpad s informacemi, co do koše patří a co nikoliv. Úkolem služby je údržba košů  a správné ukládání sáčků do kompostéru, který je umístěn v areálu školy.

     Žáci k tomuto projektu přistupovali velice zodpovědně a svědomitě a doufám, že tímto pozitivním přístupem k životnímu prostředí „nakazí" nejenom ostatním kamarády, ale i širokou veřejnost.   Mgr. Kamila Dominiková


Co do koše patří:                                      Co do koše nepatří:

Zbytky ovoce, zeleniny                                 plast, sklo, kov

Kávové a čajové zbytky

Zbytky pečiva

Skořápky z vajec, ořechů

Papírové kapesníky, ubrousky

Zvadlé květiny

Odpad z přípravy jídel v žákovské kuchyni